Header Block Sinhala

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

ජාතියේ ආරක්ෂකයා

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

ජනරජ රාජ්‍ය පිහිටුවීමත් සමඟ රාජ්‍යයේ අයිතිය ජනතාව සතු බව හඟවන සංකල්පය විකාශනය වූ අතර, එම රාජ්‍ය හා රජයේ ආයතන මහජනතාවගේ බදු මුදලින් නඩත්තු වන බැවින් මහජන මුදල් යොදා ගනිමින් සිදුකරනු ලබන රාජ්‍යයේ කාර්යයන් හි සියලුම තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ජනතාව සතු වේ.

යුද්ධ හමුදාව ද මහජන මුදල් හරහා නඩත්තු වන අතර, විනිවිදභාවයෙන් හා කැපවීමෙන් පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටු කිරීමට වගකීමෙන් බැදී ඇත. තොරතුරු පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව අවශ්‍ය පරිදි තොරතුරු සැපයීමට හා යුද්ධ හමුදාව ජාතික ආරක්‍ෂාව සහතික කිරීමට සෑම විටම සූදානමින් සිටී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14A වගන්තියෙන්, තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය සහතික කරන අතර තොරතුරු සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය බලාත්මක කරමින් රාජ්‍ය බලධාරීන් තුළ විනිවිදභාවය සහ වගවීමේ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතී. එමගින්, දූෂණයෙන් තොර සහ යහපාලනයෙන් යුතු රාජ්‍යක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට නිදහස් ජන ජීවිතයක් ගත කළ හැකි වට පිටාවක් ගොඩනැගෙනු ඇත.

තොරතුරු දැනගැනීම සදහා ක්‍රියා පටිපාටිය.

පනත - 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත

නියෝග - 2017 පෙබරවාරි 03 දිනැති අංක 2004/66 දරන විශේෂ ගැසට් පත්‍රය

රීති - 2017 පෙබරවාරි 17 දින හා අංක 2006/43 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය

පොදු අධිකාරිය - ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව, ඉහත පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවට අදාළ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පනතේ සඳහන් තොරතුරු නිලධාරියා වෙත RTI 01 දරන අයදුම්පත්‍රය මගින් අයදුම් කළහැකිය. මෙම අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරිම අනිවාර්ය නොවේ.

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය - - භාගත කිරීම

තොරතුරු නිළධාරී

මේජර් ජෙනරල් කේ ඒ එන් රසික කුමාර එන්ඩීසී පීඑස්සී

දුරකථන අංක :- 0766907062
ෆැක්ස් :- 0112076967
විද්‍යුත් ලිපිනය :- info@army.lk
ලිපිනය :-
යුද්ධ හමුදා ජනමාධ්‍ය හා මනෝවිද්‍යාත්මක මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර
කොළඔ


විමසීම්


දුරකථන අංක :- 0112554196

මේජර් වයි එම් සී පී දර්ශණ (නීති නිලධාරී ජනමාධ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය)

තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය.

   තොරතුරු ලබාගැනීමට ලිඛිත RTI-01 අයදුම්පත්‍රය හෝ ලිපියක් හෝ වාචික ඉල්ලීමක් තොරතුරු නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත්කර එය ලැබුණු බවට ලිපියක් ලබාගන්න.

   ඔබේ ඉල්ලීමට අදාල තොරතුරු සැපයිය හැකිද යන්න පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින්, කෙසේ වුවද දින 14 ක් තුළ දන්වනු ලැබේ.

   කොමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කර ඇති ගාස්තුවකට එරෙහිව අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඒ අනුව ඔබට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

   අදාළ ගාස්තුව ගෙවීමට එරෙහිව හෝ නොමිලයේ දින 14ක් ඇතුළත ඔබට ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.

   නියමිත ගාස්තුව ගෙවා දින 14ක් ඇතුළත තොරතුරු සැපයීම අපහසු නම්, තොරතුරු නිලධාරියා ප්‍රමාදයට හේතු දක්වන අතරම පිළිතුර සඳහා දින 21ක් නොඉක්මවන අමතර කාලයක් ඉල්ලා සිටී.

   තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම් යම් පුරවැසියෙකුගේ ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස සම්බන්ධයෙන් වන අවස්ථාවක ඉල්ලීම සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඉල්ලීම ලැබී පැය 48 ක් තුල සිදුකරනු ඇත.

තොරතුරු සඳහා ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන්

   තොරතුරු ඉල්ලීම සඳහා කරන ලද යම් ඉල්ලීමක් භාරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරිම

   පනතේ 5 වැනි වගන්තිය යටතේ ප්‍රදානය කිරිමෙන් මුක්ත කර ඇති තොරතුරු හේතුවෙන් යම් තොරතුරක් වෙත ප්‍රවේශ වීම සදහා අවස්ථාව ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කිරිම

   පනත මගින් නිශ්චිතවම දක්වා ඇති කාල සීමාවන්ට අනුකූල නොවීම

   සම්පූර්ණ නොවු, නොමඟ යවන හෝ සාවද්‍ය තොරතුරු සැපයීම

   වැඩිපුර ගාස්තු අයකිරිම

   ඉල්ලා සිටිනු ලබන ආකෘතියෙන් තොරතුරු සැපයීමට තොරතුරු නිලධාරියා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරිම

   අදාළ තොරතුරු වෙත එම පුරවැසියා ප්‍රවේශවීම වැළැක්වීම සඳහා තොරතුරු විකෘති කර, විනාශ කර හෝ අස්ථානගත කර ඇති බවට තොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලබන පුරවැසියා හට සාධාරණ හේතු පැවතීම මත අතෘප්තියට පත්වන්නේ නම්, පහත නම සඳහන් නම් කළ නිලධාරියා වෙත දින 14 ක් තුළ අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. නම් කළ නිලධාරියාගේ තීරණය දින 21 ක් තුළ දන්වනු ලැබේ.


සටහන: නම් කල නිලධාරියා වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය බාගත කිරීම බාගත කිරීම

තොරතුරු සඳහා ගාස්තු

තොරතුරු ඉල්ලීමක් සඳහා ප්‍රතිචාර වශයෙන් තොරතුරු සැපයීම පිණිස පහත දැක්වෙන ගාස්තු පොදු අධිකාරියක් විසින් අය කරනු ලැබිය හැකිය.

(i) ඡායාපිටපත් ගැනීම:

   A4 (සෙ.මී.21 x සෙ.මි 29.7) කඩදාසියක හෝ ඊට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක සපයනු ලබන තොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් රු. 2/- සහ එකම කොළයේ දෙපැත්ත රු. 4/- ක් වේ.

   ලීගල් ප්‍රමාණයේ (සෙ.මී. 21.59 x සෙ.මී.35.56) කඩදාසියක සහ A3 ප්‍රමාණයේ (සෙ.මි.29.7 x සෙ.මී.42) කඩදාසියක සපයනු ලබන තොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් රු.4/- සහ එකම කොළයේ දෙපැත්ත රු8/- ක් වේ.

   ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රමාණයට වඩා විශාල කඩදාසියක සපයනු ලබන තොරතුරක් සඳහා සැබෑ වියදම අයකෙරේ.

(ii) මුද්‍රිත පිටපත් ලබාගැනීම:

   A4(සෙ.මී.21xසෙ.මී 29.7) කඩදාසියක හෝ ඊට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක සපයනු ලබන තොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් රු.4/- සහ එකම කොළයේ දෙපැත්ත රු.8/- ක් වේ.

   ලීගල් ප්‍රමාණයේ (සෙ.මි. 21.59 x සෙ.මි.35.56) කඩදාසියක සහ A3 ප්‍රමාණයේ (සෙ.මී.29.7 x සෙ.මී.42) කඩදාසියක සපයනු ලබන තොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් රු.4/ - සහ එකම කොළයේ දෙපැත්ත රු.8/ -ක් වේ.

   ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රමාණයට වඩා විශාල කඩදාසියක සපයනු ලබන තොරතුරක් සඳහා සැබෑ වියදම අයකෙරේ.

(iii) තොරතුරු ඉල්ලීම සිදු කරනු ලබන පුරවැසියා විසින් සපයනු ලබන ඩිස් කට්ටුවක් (Diskette), සංයුක්ත තැටියක් (Compact Disc) යූඑස්බී දත්ත පරිහකයක් (USB mass daive) හෝ එබඳු වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් වෙත තොරතුරු පිටපත් කරදීම පිණිස මේ එක් එක් අයිතමයක් සඳහා රු.20/ - බැගින් අය කෙරේ.

(iv) පොදු අධිකාරිය විසින් සපයනු ලබන ඩිස්කට්ටුවක් (Diskette), සංයුක්ත තැටියක් (Compact Disc) යූඑස්බී දත්ත පරිවාහකයක් (USB mass drive) හෝ එබඳු වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් වෙත පිටපත් කර දීම සඳහා සැබෑවියදම අය කෙරේ.

(v) යම්කිසි ලියවිල්ලක් හෝ විෂයයක් පරික්ෂා කරන්නේ නම් හෝ අධ්‍යයනය කරන්නේ නම් හෝ ඉඳිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයක් පරීක්ෂාවට ලක්කරන්නේ නම් පැයකට රු.50/- බැගින් අය කෙරෙනු ලබන අතර, එකී අධ්‍යයනය පරීක්ෂාව සඳහා පැයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවන්නේ නම් පළමු පැය සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ. මෙය සිදුකරනුයේ නොමිලේ එබඳු පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට ඉඩ සැලසු පොදු අධිකාරීන්ගේ එකී භාවිතයට ආගතියක් නොවන පරිදිය. තවද එකී පොදු අධිකාරීන්ගේ එකී භාවිතය මෙම උප රීතිය තිබියදී වුවද එසේම පවතිනු ඇත.

(vi) නියැඳි (සාම්පල) හෝ ආකෘති (මොඩල) සඳහා සත්‍ය වියදම අයකෙරෙනු ඇත.

(vii) ඊ මේල් (විද්‍යුත් තැපෑල) මගින් සපයනු ලබන තොරතුරු සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ


නම් කළ නිලධාරී

බ්‍රිගේඩියර් ආර්.ඩි.ඕ පතිරනගේ

දුරකථන :- 0766907024
ෆැක්ස් :- 0112502640
ඊ මේල් :- jagoffice@army.lk
ලිපිනය :- විනිසුරු අධිනීතිඥ ජෙනරල් කාර්යාලය
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,
කොළඹ.

නම් කළ නිලධාරී තීරණයෙන් ද ඔබ අතෘප්තියට පත් වන්නේ නම් හෝ දින 21 තුළ තීරණය නොලැබුණේ නම් තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් , පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවට අභියාචනා කළ හැකිය.

දුරකථන :- 011 2691625, 0112691265
විද්‍යුත් තැපැල් : :- rticommission16@gmail.com
ලිපිනය :-
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්/ සභාපති
තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව
කාමර අංක 203, 204 දෙවන පරිශ්‍රය,
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය භාගත කිරීම බාගත කීරීම