Header Block Tamil

இலங்கை இராணுவம்

தேசத்தின் பாதுகாவலர்கள்

logo logo logo

அதிகாரிகள்

இராணுவ அதிகாரியாக எதிர்கால பரம்பரையினருக்கான தலைமைத்துவத்தினை வழங்கி மிகவூம் பெறுதியான சந்தர்ப்பத்தினை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் முகாமைத்துவ திறன்களை திறமை வாய்ந்ததாக மாற்றமுறச் செய்யூம் இலங்கையின் கவர்ச்சிகரமான தொழில் வாய்ப்புடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

இலங்கை இராணுவம் உலகின் முதற் தரத்துடைய இராணுவங்களில் ஒன்றாக இருப்பதோடுஇ பிரதான பாதுகாப்பு வகிபாகமாக நாம் வெளிநாட்டு செயற்பாடுகளுக்காக ஆதரவினை நல்குதல்இ அனர்த்த நிலைமைகளின் போது நிவாரண உதவிகளை வழங்குதல் போன்றவற்றுடன் இராணுவ அதிகாரியாக நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய யூத்த உபகரணங்கள் தொடர்பான அறிவூ மற்றும் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் போன்ற அறிவினையூம் உடைய நபராக இருப்பார். இலங்கை இராணுவ அதிகாரியாக இருப்பது சிறந்த வாய்ப்புக்களைப் பெற்றுத்தருவதோடுஇ பயிற்சிகளின் மூலம் சிறந்த ஆளுமையூடைய அலுவலராக மாத்திரமன்றி ‘கனவான்’ ஆகவூம் சமூகமயப்படுத்தப்படுவார்.

அதிகாரி - கண்ணியமான பெண் மற்றும் கனவான் ஒருவராக

இராணுவ அதிகாரி ஒருவரின் வாழ்க்கையின் ஊடாக தனிநபர் விருத்தி மற்றும் தொழில்சார் திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்காகக் கொண்டுள்ளது. தற்போதைய உலகிற்கு ஏற்புடையதாகும் வகையில் தனிநபர் விருத்தி மற்றும் வெளி விடய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுதலின் மூலம் திறமைகளின் விருத்தி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. யூத்தத்தின் போது போர்க் கலைகள்இ பொறியியல் சேவைஇ மருத்துவ சேவை மற்றும் நிர்வாகம்இ மனித வள முகாமைத்துவம் போன்ற விடயத் துறைகள் இராணுவத்தினரான உமக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். எந்தவொரு துறைக்கும் தகுந்த வகையில் அதிகாரிகளைப் பயிற்றுவித்து பாடசாலையினை விட்டு விலகியதன் பின்னர் பட்டமொன்றினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வரை இந் நிகழ்வூ இடம்பெறும்.

கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் மற்றும் சிறப்புரிமைகளுக்கு மேலதிகமாக வேறு தொழில்களைப் போன்றல்லாது இராணுவ அதிகாரியொருவரின் தொழில் சிறந்த வாழ்க்கை முறையொன்றினை பழக்கப்படுத்தும் ஏனைய தொழில்களில் இருந்தும் மிகவூம் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது. உயர் சமூக மட்டமொன்றில் ஆரோக்கியமான சுகாதாரம் மிக்க வாழ்க்கையொன்றினைக் களிப்பதற்கு அதன் மூலம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றது.

வீடமைப்பு நன்கொடைகள்இ இலவச வைத்திய வசதிகள்இ உணவக வசதிகள்இ காப்புறுதி வசதிகள்இ வீடு அல்லது வாகனத்திற்கான கடன் வசதிகள் என்றவாறு சிறப்புரிமைகள் ஏராளம் இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு உரித்துடையதாகக் காணப்படுகின்றது.

தேர்விற்கான அளவூகோல் (ஆண்)

குறைந்த பட்ச கல்வித் தகைமைகள்

பட்டப்படிப்பு பயிற்சிநெறி

 • க.பொ.த சாதாரனதர பரீட்சையில் கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சிங்களம், தமிழ் பாடங்கள் உட்பட ‘பீ’சித்தியுடன் 5 பாடங்கள் உட்பட முழுமையாக எட்டு பாடங்கள் சித்தியடைந்திருத்தல்வேண்டும்.
 • மற்றும்
 • க.பொ.த உயர்தரபரீட்சையில் இரண்டாவது தடவையினுள் மூன்று பாடங்களில் சித்தியடைந்து பொதுபரீட்சையிலும் 30% புள்ளிகளையும் பெற்றிருக்கவேண்டும்.

அடிப்படைத் தகைமைகள்

 • வயது - அனுமதிக்கப்படும் திகதிக்கு வயது 18 – 22 இனைப் பூர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும்.
 • உயரம் - 5 அடி 5 அங்குலம்
 • நிறை - 50 கிலோகிராம்
 • மார்பு - 32 அங்குலம்

திருமணமானவர் / திருமணமாகாதவர்

 • திருமணமாகாதவராக இருத்தல் வேண்டும்.

தேர்விற்கான அளவூகோல் (பெண்)

குறைந்த பட்ச கல்வித் தகைமைகள்

 • க.பொ.த (ச/த) பரீட்சையில் - சிங்களம் அல்லது தமிழ் மொழி மூலங்களில் ஒரே அமர்வில் ஆறு (06) பாடங்களில் சித்தியடைந்துஇ ஆங்கிலம் உட்பட நான்கு (04) பாடங்களில் திறமைச் சித்தியினைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
 • க.பொ.த (ச/த) பரீட்சையில் இரு அமர்வூகளுக்கு மேற்படாத எண்ணிக்கையில் ஒரே தடவையில் கணிதப் பாடம் உட்பட திறமைச் சித்திகள் நான்குடன் ஆறு பாடங்களில் சித்தியடைந்திருத்தல் மற்றும் ஆங்கில மொழியூம் சித்தியடைந்து இருத்தல்.
 • க.பொ.த (உ/த) பரீட்சையில் ஒரே அமர்வில் இரண்டு பாடங்களில் சித்தியடைந்து இருத்தல்.

அடிப்படைத் தகைமைகள்

 • வயது - அனுமதிக்கப்படும் திகதிக்கு வயது 18 – 22 இனைப் பூர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும்.
 • உயரம் - 5 அடி 2 அங்குலம்

திருமணமானவர் / திருமணமாகாதவர்

 • திருமணமாகாதவராக இருத்தல் வேண்டும்.